تقدیر از نانوای کتابدار/اهالی فرهنگ گیلان کتاب دادند نان گرفتند