فقط 30درصد منابع بانکی به تولید می‌رسد/ قانون بازار سرمایه باید مورد بازنگری قرار بگیرد