ورزشکار زن ایرانی می خواهد هم در المیپک و هم پارالمپیک شرکت کند