مصرف کنندگان مواد مخدر بیشتر در معرض خودکشی قرار دارند