اعتبارات خشکسالی مصوب هیات دولت به لرستان تخصیص یافت