نوشتن نُت های توافق هسته‌ای در پایتخت موسیقی اروپا