پروژه‌ای که برای اولین بار در تاریخ نفت ایران اجرا می‌شود