نقش رسانه در راستای تحقق سلامت مردم حائز اهمیت است