جلسه هاشمی با اعضای خانواده درباره انتخاب «تصمیم درست»