هنوز تعرفه‌های پزشکی با استانداردهای جهانی فاصله دارد