اتحادیه جهانی کشتی حضور در اسپورت آکورد را تعلیق کرد