مسابقه بین المللی قرآن کریم باحمایت ایرانسل برگزار می شود