وضعیت میدان میوه‌و‌تره‌بار تهران 9 ماه پس از اجرای طرح تعزیرات