سازمان ملل: بحران یمن فقط با گفتگو حل می‌شود؛ نه جنگ