روحانی به طور رسمی از همتای عراقی خود در سعدآباد استقبال کرد