استقرار هواپیمای جنجالی آمریکا با وجود اعتراضات در ژاپن