طه هاشمی: در دانشگاه آزاد معتقد به چند صدایی هستیم