برقراری پرواز زنجان - استانبول حمایت مسئولان را می طلبد