شنا تفریح سالم و پرخطر بوشهری‌ها/ کانالهای کشاورزی جان می گیرند