برگزاری 4جشنواره درهفته فرهنگی دانشگاه سیستان وبلوچستان