آسفالت معابر اصلی قزوین با بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار