۲۱ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند