«دیو سپید» به یونسکو نرسید/ دماوند ثبت جهانی نمی شود