فرستاده سازمان ملل به یمن: مذاکره کلید حل بحران است