پاس، بهترین سال را در شفاف سازی مالی و حمایت بخش خصوصی داشت