اوباما: حتی در صورت توافق، تحریم‌‌های ایران را ادامه می‌دهیم