نمایندگان یزد و اردکان: آب، مهمترین دغدغه و چالش استان است