روحانی از رییس جمهوری عراق به طور رسمی استقبال کرد