افتتاح شرکت الیاف گستر یزد با حمایت بانک صنعت و معدن