هاشمی‌نسب: دربی فینال هواداران و برای آنها از قهرمانی آسیا هم مهمتر است