اعتراض مجمع نظام پزشکی به تعرفه های ۹۴/بازگشت به مصوبات قبلی