صدور حکم اعدام شیخ‌ نمر ابزاری بودن مجامع بین‌المللی را ثابت می‌کند