اوباما: آمریکا رویکرد سرسختانه خود در قبال ایران را ادامه می دهد