پادشاه اردن: رادیکالیسم و تروریسم خطری علیه تمام جهان است