غیراستاندارد بودن تست تصادف اکثر شاسی‌بلندهای آمریکا