سامانه تدارکات الکترونیکی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد/ سهم تجارت الکترونیک کمتر از ۲ درصد