در مجموعه سعدآباد انجام شد؛ استقبال رسمي دکتر روحاني از رييس جمهوري عراق