تعهدات اخلاقی ما بر این است که با تامین منابع مالی،مشکلات مسکن مهر مرتفع شود