مطالعه در جامعه باید دغدغه همه مردم بویژه جوانان باشد