خودیاری مردم برای انتقال آب غیرمسئولانه است/برای آب کار جدی شود