«ولیعصر» روستایی که قطب تولید گوشت مرغ شد/عدم استفاده از آب سیمره