مردم حق انتخاب خودروهای داخلی و خارجی را دارند/ نمی‌خواهیم چین را از دست بدهیم