آل‌سعود آتش تفرقه را به جان مسلمانان انداخته است/در اوج ناامنی‌های منطقه‌ ایران اسلامی بهشتی امن ا