مربی ثامن الحجج(ع) سبزوار: عملکرد بازیکنان رضایتبخش نبود