فرماندار آبدانان: ایجاد اشتغال برای زندانیان باید در اولویت مدیران اجرایی قرار گیرد