فرمانداردشتی بوشهر: اجرای پست برق 132 کیلوولت شنبه وطسوج تسریع شود