جنگ‌ نفس‌گیر برای تعیین قهرمان لیگ زیر سایه دربی بی‌خاصیت