سرخک سیستم ایمنی کودکان را تا سه سال ضعیف نگه می دارد