پادشاه اردن: توقف اعزام تروریست به خاورمیانه مستلزم ...