هیچگونه انحرافی در انتخابات شورای شهر کرج وجود ندارد/ افضلی فرد صلاحیت اظهار نظر ندارد